مشاوره.روان شناسی.کنکور مقاطع مختلف.آموزش
برنامه ریزی درسی عید نوروز- دوره پیش دانشگاهی

1- برنامه در 4 طرح ارائه شده است (در 6-3سیکل یا دوره 4-2روزه) که هردانش آموز می تواند متناسب باوضعیت درسی ورشته تحصیلی خویش یکی ازموارد یا برنامه ای شبیه به آن ها را انتخاب نموده وباانجام تغییرات لازم دروس موردنظر را مطالعه نماید.

2- میزان مطالعه درطول دوره بطورتقریبی15-12روز وحدود 120-100ساعت می باشد.

3- پیشرفت برنامه می تواند بامطالعه 1500-1000صفحه یا10-8 کتاب درنظر گرفته شود.پس در صورت انتخاب حجم بیشتری از کتاب ها (مثلا” کل کتاب ها)بالاجباربرنامه باید به شکل مناسب بعد از تعطیلات نوروزی تا امتحانات خرداد در کنارکلاس های درسی وحتی تا آزمون سراسری ادامه یابد، که شامل فعالیت 4-3ساعته مطالعه دروس درروزتا امتحانات می باشد.حین امتحانات متناسب باموضوع هر امتحان،تست زنی دروس خوانده شده برای جلوگیری از فراموشی انجام شود و پس از امتحانات نیز در صورت لزوم مطالعه تاپایان کار ادامه یابد.

4- هر فرد متناسب با توانایی ومیزان اطلاعات درسی خویش دراجرای برنامه دارای سرعت عمل متفاوتی با دیگران خواهد بود واین مسأله طول اجرای برنامه راتعیین می کند.

لازم است افرادی که در آزمون آزمایشی مؤسسه آموزشی خاصی شرکت نموده اند، به هماهنگی لازم برنامه خود با آزمون بپردازند.

 

•برنامه ویژه دروس دوره پیش دانشگاهی رشته ادبیات وعلوم انسانی

 

       روزها         29و8               30و9         3و10           4و11          5و12          6و13        7و14

•ساعت
• 2  ساعت        ریاضی           زبان
•5/1ساعت      ادبیات  1         ادبیات  2
•5/1ساعت        تاریخ             جغرافی 
•2  ساعت      دینی/فارسی        عربی
•5/1ساعت      اجتماعی            فلسفه
•2 ساعت         جمع بندی، نکته برداری، تست زنی، مرورمطالب تست زنی دروس سه ساله
 
•برنامه ویژه دروس سه ساله رشته ادبیات وعلوم انسانی

      روزها        29و8                 30و9                  3و10                 4و11             5و12   6و13    7و14

•ساعت
• 2  ساعت       ریاضی  1        آمار/اقتصاد          ریاضی  3           منطق
•5/1ساعت       تاریخ  1          جامعه شناسی2  تاریخ  2             فلسفه
•5/1ساعت       جغرافی 1        روان شناسی      جغرافی  2         آرایه ها
•2  ساعت    ادبیات 2/ادبیات 3  دینی 2/دینی3     تاریخ ادبیات1و2  زبان فارسی 3
•5/1ساعت        عربی  2         زبان  3                عربی  3           زبان  3
•2 ساعت         جمع بندی، نکته برداری، تست زنی، مرورمطالب تست زنی دروس پیش دانشگاهی
 
 
•برنامه ویژه دروس عمومی رشته ادبیات وعلوم انسانی
 

 

     روزها          29و8           30و9            3و10           4و11          5و12          6و13        7و14

•ساعت
• 2  ساعت      زبان  3         زبان پیش
•5/1ساعت      ادبیات  2       ادبیات  3
•5/1ساعت      فارسی  3      فارسی پیش  
•2  ساعت      عربی  2        عربی  3
•5/1ساعت     دینی 2/دینی 3  دینی  پیش
•2 ساعت        جمع بندی، نکته برداری، تست زنی، مرورمطالب تست زنی دروس اختصاصی
 
 
برنامه ویژه دروس اختصاصی رشته ادبیات وعلوم انسانی

    روزها             29و8             30و9              3و10                       4و11          5و12    6و13     7و14

•ساعت 
• 2  ساعت    ریاضی 1           ریاضی 3        آمار/اقتصاد            ریاضی پیش
•5/1ساعت    تاریخ 1              تاریخ 2          جامعه شناسی 2   تاریخ پیش
•5/1ساعت    تاریخ ادبیات 1     آرایه              تاریخ ادبیات 2        روان شناسی 
•2  ساعت      ادبیات 1و2پیش   فلسفه پیش  عربی پیش           فلسفه منطق
•5/1ساعت     جغرافیا 1           جغرافیا 2        اجتماعی پیش     جغرافی پیش
 
 
•برنامه ویژه دروس دوره پیش دانشگاهی رشته ریاضی فیزیک
 

    روزها            29و8               30و9         3و10      4و11          5و12            6و13        7و14

•ساعت
• 2  ساعت        حساب          گسسته
•5/1ساعت         دینی            فارسی
•5/1ساعت         زبان            شیمی 
•2  ساعت         فیزیک          هندسه
•5/1ساعت     گسسته/هندسه      حساب
•2 ساعت          جمع بندی، نکته برداری، تست زنی، مرورمطالب تست زنی دروس سه ساله
 
برنامه ویژه دروس سه ساله رشته ریاضی فیزیک

       روزها         29و8               30و9             3و10            4و11       5و12        6و13         7و14

•ساعت
• 2  ساعت     هندسه 2         فیزیک  2        فیزیک  3
•5/1ساعت     شیمی  2         زبان  3          شیمی  3
•5/1ساعت     عربی  2           ادبیات 2و3     عربی 3 
•2  ساعت      ریاضی  2         جبر واحتمال    حسابان
•5/1ساعت     فارسی 3/آمار   دینی 2و3       فیزیک 1/هندسه 1
2 ساعت          جمع بندی، نکته برداری، تست زنی، مرورمطالب تست زنی دروس پیش دانشگاهی

 

برنامه ویژه دروس عمومی رشته ریاضی فیزیک

 

           روزها               29و8              30و9            3و10       4و11      5و12          6و13        7و14

•ساعت
• 2  ساعت              زبان 3           زبان پیش
•5/1ساعت              ادبیات 2        ادبیات 3
•5/1ساعت             فارسی 3        فارسی پیش 
•2  ساعت              عربی 2           عربی 3
•5/1ساعت            دینی 2و3          دینی پیش
•2 ساعت              جمع بندی، نکته برداری، تست زنی، مرورمطالب تست زنی دروس اختصاصی
 
 
•برنامه ویژه دروس اختصاصی رشته ریاضی فیزیک  

         روزها       29و8                 30و9                 3و10             4و11      5و12        6و13        7و14

•ساعت
• 2  ساعت    حساب پیش    هندسه تحلیلی   گسسته
•5/1ساعت    شیمی 2         شیمی 3            شیمی پیش
•5/1ساعت    فیزیک 2           فیزیک 3              فیزیک پیش 
•2  ساعت     ریاضی 2          جبر واحتمال         حسابان
•5/1ساعت    هندسه 2          فیزیک 1             آمار/هندسه 1
•2 ساعت           جمع بندی، نکته برداری، تست زنی، مرورمطالب تست زنی دروس عمومی

 

•برنامه ویژه دروس دوره پیش دانشگاهی رشته علوم تجربی

 

     روزها               29و8           30و9           3و10           4و11          5و12          6و13        7و14

•ساعت
• 2  ساعت     ریاضی پیش    فیزیک پیش
•5/1ساعت     دینی پیش        فارسی پیش
•5/1ساعت     زبان پیش        زمین پیش 
•2  ساعت      زیست پیش      شیمی پیش
•5/1ساعت     فیزیک پیش     زیست پیش
•2 ساعت        جمع بندی، نکته برداری، تست زنی، مرورمطالب تست زنی دروس سه ساله
 
 
•برنامه ویژه دروس سه ساله رشته علوم تجربی

      روزها           29و8                   30و9                     3و10         4و11       5و12     6و13      7و14

•ساعت
• 2  ساعت    فیزیک 1/هندسه 1    فیزیک 2                  فیزیک 3
•5/1ساعت    شیمی 2                 زبان 3                    شیمی 3
•5/1ساعت    عربی 2                   ادبیات 2و3               عربی 3 
•2  ساعت      زیست 1                 دینی 2و3                 زیست 2
•5/1ساعت     ریاضی 2               فارسی3/زمین سوم    ریاضی 3

2 ساعت    جمع بندی، نکته برداری، تست زنی، مرورمطالب تست زنی دروس پیش دانشگاهی

 

برنامه ویژه دروس عمومی رشته علوم تجربی

        روزها         29و8             30و9             3و10           4و11          5و12          6و13        7و14

•ساعت
• 2  ساعت         زبان 3          زبان پیش
•5/1ساعت         ادبیات 2       ادبیات 3
•5/1ساعت         فارسی 3     فارسی پیش 
•2  ساعت          عربی 2        عربی 3
•5/1ساعت        دینی 2و3       دینی پیش
•2 ساعت          جمع بندی، نکته برداری، تست زنی، مرورمطالب تست زنی دروس اختصاصی
 
برنامه ویژه دروس اختصاصی رشته علوم تجربی

        روزها          29و8           30و9                     3و10            4و11       5و12      6و13       7و14

•ساعت
• 2  ساعت       زیست 1      زیست 2               زیست پیش
•5/1ساعت       شیمی 2     شیمی 3              شیمی پیش
•5/1ساعت       فیزیک 2       فیزیک 3                فیزیک پیش 
•2  ساعت        ریاضی 2      ریاضی 3               ریاضی پیش
•5/1ساعت        ژ فیزیک 1    زمین سوم وپیش   آمار/ هندسه 1
•2 ساعت             جمع بندی، نکته برداری، تست زنی، مرورمطالب تست زنی دروس پیش دانشگاهی
+ نوشته شده در  جمعه دوم اسفند 1387ساعت 14:31  توسط حسینی ثابت | 

بی برنامه گی»اضطراب»عدم تمرکز» عدم جمع بندی مطلوب

1-لزوم برنامه درسی(روزی12-8ساعت مطالعه)

2-پس مطالعه دروس روزانه کلاس درخانه

3-پیش مطالعه دروس جدید قبل از ورود به کلاس

3-مرور ماهانه-هفتگی  دروس درروزهای جمعه

 

مرورسالانه دروس سه ساله

§       1-تقسیم کاربین کتاب های مختلف باتوجه به حجم  وسهولت یادگیری هرکتاب که برای هرفردی با دیگری قطعاً متفاوت است.

§       2-عدم مقایسه خود با دیگران(تو چقدر می خوانی و من...)

§       3-تقسیم به اندازه دقیق ومناسب وقت لازم برای هر درس درهفته(ساعات مطالعه یک درس خاص برای همه یکسان نیست).

§       4-مطالعه کلیه دروس سه ساله بلا استثناء ولو نیم ساعت درهفته وتکمیل خلاصه نویسی ها و نکته برداری ها در طول برنامه.

§       5-در یادگیری اصل بر میزان تلاش فرد است نه  معلم ومشاور وکلاس تست (معلم خصوصی  با صلاح دید نتایج آزمون ها).

 

نمرات تراز و اثردروس در آن

§       1-اثر یک سؤال ونمره آن در نتیجه کار هر داوطلب.

§       2-اثردروسی مثل ریاضی،عربی،فیزیک،زبان درآزمون.

§       3-اثرمنفی پاسخ های غلط به سؤالات دشوار درنتیجه آزمون وحذف نمرات داوطلب (صورت درصد دروس تغییر نمی کند).

§       4-بی توجهی به ضریب تأثیردروس(ضرایب هر درس) به علت اثرنمره  ضد  یا ضریب دشواری درس .

§       5-لزوم پاسخ دهی به همه دروس به علت اثر هر درس.

§       6-پرهیز از پاسخ دادن به همه سؤالات باتوجه به سطوح درصد دروس برای قبولی دردوره های دانشگاهی مختلف.

 

 

سهمیه های مختلف درآزمون های ورودی

§       1-سهمیه مناطق وتغییرات احتمالی

§       2- سهمیه رزمندگان،شاهد،جانبازان،خانواده شهدا(بی اثری آن ها در گزینش سایرین به علت کمی این داوطلبان) وسهمیه بسیجیان در دانشگاه آزاد .

§       3-اثر در منطقه  1  قرار گرفتن کاشان درگزینش داوطلب.

§       4- رشته های خاص و نیمه متمرکز و شیوه گزینش آن ها.

§       5-اعلام داوطلبی برای گزینش در دوره های دانشگاهی پیام نور، غیرانتفاعی، تربیت معلم(برای دوره های شبانه ونیمه حضوری نیازی به اعلام علاقه مندی نیست)برای افزایش شانس قبولی و احتمالاً استفاده در تکمیل ظرفیت.

§       6- حذف سهمیه های نهادها در صورت قبولی در آزمون برای سال های بعد ویا قبولی در دوره روزانه ومحرومیت یک ساله شرکت در آزمون سراسری.

§        

آزمون ها

§       1- آزمون های آزمایشی به عنوان وسیله ای برای شناخت بیشتر خویش وپیشرفت لازم برای حصول نتیجه.

§       2- عدم شرکت هم زمان دردو نوع آزمون آزمایشی مرحله ای(در دو مؤسسه آموزشی) به علت هماهنگ نبودن برنامه درسی وآزمون هریک از آنها.

§       3-انطباق برنامه درسی متناسب با نوع آزمون آزمایشی و میزان درک وفهم ونیاز به زمان اختصاصی برای یادگیری  در هر درس .

§       4-دو مرحله ای شدن آزمون سراسری، شیوه شرکت در آزمون عمومی واختصاصی،اعتبار آزمون عمومی برای دو سال.

§        

معدل و آثارآن درآزمون

§       1-اثر معدل در رتبه های میانی بالا تا سایر رتبه ها.

§       2-درصد اثرمعدل در آزمون سال 86 درکنارنمره تراز .

§       3-اثر معدل 20-7 یا20-10 و20-0تناسب آن با نمره تراز.

§        با توجه به دامنه متفاوت معدل دانش آموزان.z 4- گرفتن

§       5- اثر بیشتر معدل درآزمون های سال های بعدی تا50% یا بیشتر.

§       6- حذف کنکور در دوره های کاردانی در حال حاضر و کارشناسی تا سال 1390(طبق بیانیه سازمان سنجش).

 

میزان درصد دروس برای قبولی

§       1- 80-65% تست زنی برای قبولی در رشته ها عالی.

§       2-50-40% تست زنی برای قبولی دردوره روزانه کارشناسی رشته های معمولی وپایین.

§       40-30% تست زنی برای قبولی در دوره های کاردانی روزانه و دوره های کارشناسی شبانه.

§       4-30-20% برای قبولی در رشته های متوسط پیام نور وبرخی ازرشته های کارشناسی دانشگاه های غیرانتفاعی.

§       5-20-15% تست زنی برای قبولی در رشته های پایین پیام نور و کاردانی دانشگاه های غیرانتفاعی.

 

دانشگاه آزاد اسلامی

§       1-توجه به انتخاب اول بخصوص رشته های مهندسی و علوم پایه ورشته های مرغوب علوم انسانی.

§       2-انتخاب رشته های نامرغوب کارشناسی ورشته های متوسط وپایین در انتخاب دوم تا ششم.

§       3- انتخاب رشته در دوره پاره وقت متناسب با رشته تمام وقت به لحاظ مجموعه وهم سنگی (توجه به مجموعه انتخابی)و رعایت تعادل لازم در انتخاب رشته و وضعیت درسی فعلی داوطلب.

§       4- انتخاب رشته داوطلبان رشته تجربی در مجموعه 4 علوم انسانی(حسابداری،مدیریت و..)یا مجموعه1.

§       5-درصدهای لازم مکتسبه برای قبولی وتوجه به سهمیه های بسیج وحذف سهمیه نهادها درصورت قبولی برای سال های بعد.

 

اثر دروس در کنکور به جای معدل

 

§       درصورت احتساب اثر 15% معدل نمره آزمون 10200  و اثر نمرات دروس 1800 نمره.

§       با توجه به ضریب دروس عمومی(1) 450 نمره وضریب دروس اختصاصی(3) 1350 نمره.

§       دروس عمومی:

§       هر درس با توجه به ضریب آن به شرح زیر..

§       فارسی(3) 164 نمره،عربی(3)  82 نمره،دینی(3) 122 نمره،زبان(3)82 نمره.

§       دروس اختصاصی :

§        محاسبات فقط با توجه به زیرگروه 1 هر گروه آزمایشی به شرح زیر...

§       رشته ادبیات:

§       ادبیات(ادبیات3،آرایه ها) 600نمره،،تاریخ(2)جغرافی(2)150نمره،

§       فلسفه منطق450نمره،جامعه(2) 150نمره.

§       رشته تجربی:

§       زیست(2)490نمره،شیمی(3)370نمره،ریاضی(3)245نمره،فیزیک03)245نمره.

§       رشته ریاضی:

§       ریاضی(حسابان،هندسه2،جبرواحتمال)600نمره،فیزیک(3)450نمره،شیمی(3)300نمره.

توضیح این که در بخش دیگری تقسیم بندی نمرات فوق آمده است.

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هفتم اسفند 1386ساعت 11:42  توسط حسینی ثابت | 

تست زنی ومسائل آن

زمان بندی درآزمون ها«تایم گیری» در آزمون های آزمایشی:

-         تقسیم دقیق وقت با توجه زمان اعلام شده برای هر درس درآزمون آزمایشی.

-          ثبت میزان کمبود وقت در هر درس با یادداشت تعداد سؤالات پاسخ داده نشده به آن درس.

-          پاسخ دهی به سؤالات به صورت مجدد در خانه«حداقل قسمت پاسخ داده نشده برای کنترل دقیق تر وضعیت درسی خویش».

-          محاسبه اولیه کمبود زمان مطالعه هردرس با توجه به مطالعه اولیه همان درس و تعداد   پاسخ ها درزمان حضور در جلسه آزمون آزمایشی.

-          افزایش زمان مطالعه دروسی که در پاسخ دادن به سؤالات مربوط به آن ها در زمان آزمون کمبود وقت داشته اید.

-          ادامه کار به صورت شرکت درآزمون های بعدی وثبت زمان، افزایش ساعات مطالعه برخی دروس تا رسیدن به نصاب درصد موردنظر خویش با توجه به اهداف تحصیلی.

-          استفاده از دبیران ومشاوران مجرب برای رفع مشکلات احتمالی درسی وتنظیم برنامه درسی خویش.

-          

شیوه تست زنی

n    چگونگی پاسخ دادن به مجموعه سؤالات آزمون:

n    -  ابتدا در پاسخ به سؤالات هر درس، به سؤالات آسان پاسخ داده ودر همین حین      جلوی سؤالاتی که فکر می کنید می توانید به آن ها پاسخ دهید علامت گذاری کنید.

-         احتمالا“ حدود نیمی از وقت  یا زمان کمتری با توجه به نوع درس، پاسخ دهی سؤالات آسان پایان یافته، حال برای پاسخ دادن به سراغ بقیه سؤالاتی که جلوی آن ها قبلا“ علامت زده اید بروید « درقالب زمان باقی مانده برای پاسخ به آن درس» وبه آن ها هم پاسخ دهید.

-          در صورتی که یکی دو دقیقه از زمان پاسخ دهی به سؤالات درس فوق مانده است، لازم نیست به سراغ سایر سؤالات بروید و پاسخ دهی به سؤالات درس بعدی را به همین روال ادامه دهید.

-         درنهایت در پایان آخرین مراحل  آزمون های آزمایشی بایستی به نصاب صرف دو/سوم وقت در پاسخ دهی در هر درس بدست آید تا بتوانید در آزمون اصلی با طیب وخاطرراحت تر در جلسه آزمون اصلی کنکوربه سؤالات پاسخ دهید. 

 

برنامه جبران عملکرد

 

چه زمانی به کلاس های تقویتی نیازمندید:

-         اگر در پاسخ به درسی شما قادر نشوید از مرز 30% پاسخ دهی به سؤالات آزمونی مثل فیزیک، ریاضی، عربی و..نگذرید، نشانه این است که در آن درس نیاز به معلم خصوصی برای رفع اشکالات خویش دارید این میزان در دروس آسان تر مثل ادبیات ومعارف«عمومی یا اختصاصی ویژه انسانی» وزیست شناسی وسایر دروس حفظی اختصاصی رشته ادبیات و...حدود 50% است.

-         در صورتی که قصد کسب رتبه های عالی تری را داشته باشید این نصاب ها به ترتیب به 50% و70% می رسد.

-          در صورت امکان مشکلات خود را با مطالعه بیشترویا با استفاده از کتاب های کمک آموزشی یا با هم خوانی با دوستان حل نمایید.

-         برای آموختن بیشتردروس در جلسات خصوصی یا کلاس های خارج از مدرسه یا در مدرسه به صورت فوق برنامه ویا به صورت چند نفری با هم، قبل از جلسه مشکلات درسی خود را مشخص کنید تا در حداقل وقت و زمان مشکلات درسی خود را رفع نمایید. مسلما“ اختصاص بیش از حد وقت به این کارموجب کمبود وقت برای مطالعه سایر دروس ومشکلات اساسی دیگری می شود.

 

کنترل پاسخ ها

کنترل پاسخ ها با شماره سؤالات:

-         سعی کنید در آزمون های آزمایشی این تمرین را داشته باشید که پس از پاسخ به 5هر سؤال، یکبار شماره سؤال در پرسش نامه را با شماره پاسخ در پاسخ نامه کنترل کنید، این کار حتی در آزمون اصلی کنکور هم باید انجام شود.

-         در صورت عدم کنترل  پاسخ ها وکسب عادت های غلط ممکن است در آزمون اصلی به ناگاه متوجه شوید که پاسخ ها جا به جا زده شده است که این شرایط در صورت کمبود وقت یا کندی پاسخ دهنده او را در جلسه آزمون اصلی به هم می ریزد وچه بسا مشکلات اساسی ایجاد نموده ومنجر به کسب رتبه های پایین تر شود.

-         علاوه بر موارد فوق حداقل یک بار در پایان پاسخ دادن به سؤالات هر درس این نوع کنترل باید انجام شود تا با تمرین مناسب در آزمون اصلی  کنگور هم همین کار را انجام داده ومشکلی برای شما ایجاد نشود.

-         لازم است در پاسخ دهی به گزینه توجه نمایید زیرا ممکن است شما گزینه الف را برای پاسخ انتخاب کنید ولی در پاسخ نامه گزینه دیگری را علامت گذاری نمایید.

 

رفع اشکالات

بررسی پاسخ ها پس از شرکت در آزمون های آزمایشی:

-         معمولا“ پس از آزمون  افراد به بررسی پاسخ های صحیح، غلط، ونزده توجه دارند.

-          در پاسخ دادن به سؤالات در آزمون آزمایشی، جلوی هر سؤال علامت بگذارید.

-          آ = آسان              د = دشوار        ش = شک

-          پس از آزمون بایستی ابتدا پاسخ های غلط به سؤالات آسان بررسی شود زیرا باید متوجه شوید که به علت کامل نخواندن  ومنفی بودن فعل سؤال «تصور فعل مثبت با توجه به آسان بودن آن» یا عدم توجه به یک علامت (- و+ یا بجای ضرب کردن، جمع نمودن و..) ویا عدم انجام یا فراموشی یک عمل ساده و... که نیازمند دقت بیشتر شما در پاسخ دهی بوده برای خود مشکل ایجاد نموده اید.

-         همچنین پس از آزمون باید پاسخ های صحیح داده شده به سؤالات دشوار ویا باشک پاسخ داده شده نیز بررسی گردند، زیرا احتمالا“ به علت این مطالب مربوط به آن سؤالات را کم تر خوانده اید ویا آخرین بخش مطالعات شما آن بخش از درس بوده است توانسته اید به آن  پاسخ صحیح دهید وبه احتمال زیاد به علت بی توجهی به آن قسمت از درس که تسلط چندانی هم برآن ندارید در آزمون های بعدی قادر به انتخاب گزینه یا پاسخ صحیح به آن نوع از سؤالات نشده ودچار مشکل می شوید.

 

روش استفاده از دوقلم با دو رنگ

-       این روش  فقط در خانه و برای کنترل و زمان بندی پاخ دهی به کار می آید.

-       - تهیه نمودن دومداد سیاه و قرمز

-       - شروع تست زنی در قالب زمان اعلام شده در پرسش نامه

-       - تعویض مداد سیاه با قرمز برای پاسخ دادن به بقیه سؤالات در صورت پایان وقت اعلام شده وعدم پاسخ دهی به کل سؤالات درس مورد نظر

-       - ثبت وقت اضافه مصرف شده برای پاسخ دادن به سؤالات باقی مانده

-       به طور کلی این روش برای افزایش مهارت وسرعت به کار می آید. اگر داوطلبی در پاسخ دادن به آزمون ها وقت کم می آورد احتمالا“ یا فاقد توانایی کامل در پاسخ دادن به سؤالات به علت عدم آمادگی کامل جهت آزمون آن درس می باشد یا به آمادگی کامل برای پاسخ دادن در قالب وقت تعیین شده را ندارد.

-       به طور کلی اگر فردی در امتحانات داخلی مدرسه هم وقت کم می آورد ممکن است یا مشکل کسب نمره بهتر را داشته باشد وتردیدها کارش را عقب می اندازد یا درس رابه خوبی مطالعه نکرده باشد.

-       - بهترین زمان برای پاسخ دادن به آزمون حدود 70% زمان اعلام شده به سؤالات است وباید هر داوطلب به این آمادگی قبل از آزمون کنکور (یاامتحانات) دست یابد.

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هفتم اسفند 1386ساعت 11:33  توسط حسینی ثابت | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
این وبلاگ برای دسترسی تمامی علاقمندان به تحصیل و یا مشاوران مدرسه که نیاز به اطلاعاتی برای پیشرفت کارشان دارند تهیه و تنظیم گردیده است.
سید حسن حسینی ثابت

نوشته های پیشین
هفته اوّل اسفند 1387
هفته دوم آبان 1387
هفته دوم فروردین 1387
هفته چهارم اسفند 1386
هفته سوم اسفند 1386
هفته دوم اسفند 1386
هفته اوّل اسفند 1386
هفته سوم دی 1386
هفته سوم فروردین 1386
آرشیو موضوعی
دفتر چه شماره 1 آزمون سراسری دولتی (ثبت نام )
دفتر چه شماره 2 آزمون های سراسری ( انتخاب رشته )
نمرات تراز و رتبه های قبولی در آزمون سراسری تجربی
نمرات تراز قبولی در آزمون دانشگاه آزادرشته زبان 5
آموزش خانواده
آزمون های روانی و شخصیت
پیش دانشگاهی
روان شناسی
مواد آزمون کاردانی
موا د آزمون های کارشناسی
مواد آزمون های کارشناسی ناپیوسته
مواد آزمون های کارشناسی ارشد
مواد آزمون های دکتری
انتخاب رشته دبیرستان
مشاوره.آموزش.
دبیرستان
برنامه ریزی درسی و تست زنی و آزمون ها
رشته های دانشگاهی
بودجه بندی سؤالات کنکور
هنرستان
نمرات تراز و رتبه های قبولی در آزمون سراسری ریاضی
نمرات تراز و رتبه های قبولی در آزمون سراسری انسانی
نمرات تراز قبولی در آزمون دانشگاه آزادرشته تجربی
نمرات تراز قبولی در آزمون دانشگاه آزادرشته ریاضی
نمرات تراز قبولی در آزمون دانشگاه آزادرشته انسانی3
نمرات تراز قبولی در آزمون دانشگاه آزادرشته انسانی4
نمرات تراز قبولی در آزمون دانشگاه آزادرشته ریاضی1
نمرات تراز قبولی در آزمون دانشگاه آزادرشته هنر 6
نمرات تراز قبولی در آزمون دانشگاه آزادرشته پزشکی 7
نمرات تراز و رتبه های قبولی در آزمون سراسری هنر
نمرات تراز و رتبه های قبولی در آزمون سراسری زبان
منابع آزمون کارشناسی ارشد
انتخاب رشته دانشگاه های دولتی آزمون سراسری
انتخاب رشته دانشگاه های دولتی آزمون سراسری
انتخاب رشته در دانشگاه آزاد اسلامی سراسری
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM