مشاوره.روان شناسی.کنکور مقاطع مختلف.آموزش

برنامه درسی رشته ادبیات وعلوم انسانی
 
برنامه ریزی درسی برای ایام خرداد تا
 
آزمون سراسری(به مدت 5-4 هفته) با دو
 
 سیکل درهفته این برنامه به لحاظ تغییر
 
ساعات مطالعه  هر درس،در روز قابل
 
جابجایی است لیکن پس از برنامه ریزی
 
نهایی تغییری در دروس نداشته باشید.متذکر
 
می گردد که هر فردی متناسب یا
 
ویژگی های شخصی و توانایی ها وامکانات
 
خویش وبر حسب نیاز طبق معمول تغییراتی
 
 را در برنامه ایجاد کند وحذف دروس
 
 
حتی  الامکان صورت نپذیرد. البته هدف
 
 
 داوطلب برای قبولی در رشته ای خاص یا
 
  نداشتن  فرصت کافی برای مطالعه دروس
 
 
 دلخواه  متناسب با هدف، می تواند باعث
 
 
حذف درسی بشود(ازنظر خود او) که در
 
نهایت  مسؤول اجرا ونتیجه گیری از برنامه
 
 خود داوطلب می باشد.حتی بهترین
 
برنامه ها هم باید متناسب باهر فردی
 
تغییراتی داشته باشد.
 .
جمعه
پنج شنبه
چهارشنبه
سه شنبه
دوشنبه
یک شنبه
شنبه
ساعت
تست
ریاضی پیش
ریاضی  3
ریاضی  1
ریاضی  پیش
ریاضی 3
ریاضی 1
از ۵/۶ تا  8
جمع بندی
تاریخ    پیش
تاریخ جهان 2
تاریخ جهان 1
تاریخ    پیش
تاریخ جهان 2
تاریخ جهان 1
از 5/8 تا 10
بررسی
دینی  پیش
دین وزندگی 3
دین وزندگی 2
دینی  پیش
دین وزندگی 3
دین وزندگی 2
از10تا ۱۱ 
مرور دروس
عربی   پیش
عربی  3
عربی 2
عربی   پیش
عربی 3
عربی 2
از 5/11 تا  13
نکته برداری
ادبیات  پیش
ادبیات  3
ادبیات  2
ادبیات پیش 
ادبیات  3
ادبیات  2
از 13 تا  14
خلاصه کردن
فلسفه  پیش
منطق
فلسفه  سوم
فلسفه  پیش 
منطق
فلسفه  سوم
از 5/15  تا  ۱۶/۵
بازسازی
آرایه ها
فارسی  پیش
فارسی  3 
آرایه ها
فارسی  پیش
فارسی  3
از 5/16  تا  ۱۷/۵
.......
روان شناسی
زبان  پیش
زبان  3
روان شناسی
زبان  پیش
زبان  3
از18 تا  ۱۹/۵
......
جغرافی پیش
جغرافی  2
جغرافی  1
جغرافی پیش
جغرافی  2
جغرافی  1
از ۵/۱۹
تا ۲۱
......
اجتماعی پیش
آمارومدلسازی
جامعه شناسی   1 و 2
اجتماعی پیش
آمارومدلسازی
جامعه شناسی 1 و 2
از 22 تا ۲۳
.....
تاریخ ادبیات 2
اقتصاد
تاریخ ادبیات 1
تاریخ ادبیات 2
اقتصاد
تاریخ ادبیات 1
از 23 تا ۲۴
 
  
تذکر: در اجرای برنامه در هر بار مطالعه
 
هر درس  باید خلاصه قسمت مطالعه شده
 
 قبلی مرور شود ویا این که حداقل در طول
 
 اجرای برنامه در روزهای جمعه تست
 
دروس پاسخ داده شود.روز جمعه برای
 
  مقداری استراحت ولی در عین حال برای
 
 جبران عقب افتادگی در مطالعه برخی از
 
 دروس وبه طور کلی بررسی مکرر
 
 
وضعیت خویش است. در هر حال از
 
10-7 روز مانده به کنکور بایستی بیشتر
 
به تست زنی پرداخت وبدین وسیله
 
دروس را مرور نمود. البته کسانی که
 
قبلا" چندین بار دروس را مرور نموده اند
 
 احتمالا" از اوایل خرداد هم می توانند به
 
تست زنی مکرر بپردازند وبه عبارتی
 
عمقی تر تست بزنند. در هر صورت
 
 
طبق توصیه های مسؤولین سازمان
 
 
سنجش بهترین کار مطالعه عمیق و
 
 
دقیق تر مطالب است که در پاسخ به
 
سؤالات مفهومی کارسازتر خواهد بود.
.
 
§موفقیت هرکس مرهون تلاش اوست. 
    
برنامه درسی رشته علوم تجربی
 
برنامه ریزی درسی برای ایام خرداد تا
 
آزمون سراسری(به مدت 5-4 هفته) با
 
دو سیکل درهفته این برنامه به لحاظ تغییر
 
 ساعت مطالعه هر درس،در روز قابل
 
جابجایی است لیکن پس از برنامه ریزی
 
نهایی تغییری دردروس نداشته باشید.متذکر
 
 می گردد که هر فردی متناسب یا
 
ویژگی های شخصی و توانایی ها و
 
 
امکانات خویش وبر حسب نیاز طبق
 
 معمول تغییراتی ا در برنامه ایجاد کند
 
 وحذف دروس حتی الامکان صورت
 
 
 نپذیرد. البته هدف داوطلب برای قبولی در
 
 رشته ای خاص یا  نداشتن فرصت کافی
 
 
 برای مطالعه دروس دلخواه متناسب با
 
هدف، می تواندباعث حذف درسی بشود
 
 
(ازنظر خود او)که در نهایت مسؤول اجرا
 
 ونتیجه گیری از برنامه خود داوطلب
 
 
 می باشد.حتی بهترین برنامه ها هم باید
 
 متناسب باهرفردی تغییراتی داشته باشد.
 
جمعه
پنج شنبه
چهارشنبه
سه شنبه
دوشنبه
یک شنبه
شنبه
ساعت
تست
ریاضی  پیش
ریاضی  3
ریاضی 2آمار
ریاضی  پیش
ریاضی  3
ریاضی 2آمار
از 7 تا ۹
جمع بندی
دینی  پیش 
دین وزندگی 3
دین وزندگی 2
دینی  پیش
دین وزندگی 3
دین وزندگی 2
از 9 تا  10
بررسی
شیمی  پیش
شیمی  3
شیمی  2
شیمی  پیش
شیمی  3
شیمی  2
از 10 تا  5/11
مرور دروس
عربی  3
هندسه  1
عربی  2
عربی  3
هندسه  1
عربی  2
از ۵/۱۱ تا  13
نکته برداری
فیزیک  پیش
فیزیک  3
فیزیک  2
فیزیک  پیش
فیزیک  3
فیزیک  2
از 15 تا  17
خلاصه کردن
ادبیات  3
فارسی  3
ادبیات  2
ادبیات  3
فارسی  3
ادبیات  2
از 17 تا  18
بازسازی
زیست  پیش
زیست  2
زیست  1
زیست  پیش
زیست  2
زیست  1
از 18 تا  20
.......
زمین  پیش
فیزیک  1
زمین  سوم
زمین  پیش
فیزیک  1
زمین  سوم
از 21 تا  5/22
......
زبان  پیش
فارسی  پیش
زبان  3
زبان  پیش
فارسی  پیش
زبان  3
از۵/۲۲ تا  24
 
تذکر: در اجرای برنامه در هر بار مطالعه
 
هر درس  باید خلاصه قسمت مطالعه شده
 
قبلی مرور شود ویا این که حداقل در طول
 
اجرای برنامه در روزهای جمعه تست
 
دروس پاسخ داده شود.روز جمعه برای 
 
 مقداری استراحت ولی در عین حال برای
 
 جبران عقب افتادگی در مطالعه برخی از
 
 دروس وبه طور کلی بررسی مکرر
 
وضعیت خویش است. در هر حال از
 
10-7 روز مانده به کنکور بایستی بیشتر
 
به تست زنی پرداخت وبدین وسیله دروس
 
را مرور نمود. البته کسانی که قبلا"
 
چندین بار دروس را مرور نموده اند
 
احتمالا" از اوایل خرداد هم می توانند به
 
تست زنی مکرر بپردازند وبه عبارتی
 
عمقی تر تست بزنند. در هر صورت طبق
 
 توصیه های مسؤولین سازمان سنجش 
 
بهترین کار مطالعه عمیق ودقیق تر
 
مطالب است که در پاسخ به سؤالات
 
مفهومی کارسازتر خواهد بود
 
موفقیت هرکس مرهون تلاش اوست.
 
برنامه درسی رشته ریاضی فیزیک
 
برنامه ریزی درسی برای ایام خرداد تا
 
آزمون سراسری(به مدت 5-4 هفته) با دو
 
 سیکل درهفته این برنامه به لحاظ تغییر ساعت
 
 مطالعه هر درس،در روز قابل جابجایی است
 
لیکن پس از برنامه ریزی نهایی تغییری
 
در دروس نداشته باشید.متذکر می گردد
 
که هر فردی متناسب یا ویژگی های
 
شخصی و توانایی ها وامکانات خویش
 
وبر حسب نیاز طبق معمول تغییراتی
 
را در برنامه ایجاد کند وحذف دروس
 
حتی الامکان صورت نپذیرد. البته هدف داوطلب
 
 برای قبولی در رشته ای خاص
 
یا  نداشتن فرصت کافی برای مطالعه
 
دروس دلخواه متناسب باهدف، می تواند
 
باعث حذف درسی بشود(ازنظر خود او)
 
که در نهایت مسؤول اجرا ونتیجه گیری
 
از برنامه خود داوطلب می باشد.حتی
 
بهترین برنامه ها هم باید متناسب باهر
 
فردی تغییراتی داشته باشد.
 
جمعه
پنج شنبه
چهارشنبه
سه شنبه
دوشنبه
یک شنبه
شنبه
ساعت
تست
هندسه تحلیلی
گسسته
حساب  پیش
هندسه تحلیلی
گسسته
حساب  پیش 
از 7 تا ۹
جمع بندی
دینی  پیش
دین وزندگی 3
دین وزندگی 2
دینی  پیش
دین وزندگی 3
دین وزندگی 2
از 9 تا  10
بررسی
شیمی  پیش
شیمی  3
شیمی  2
شیمی  پیش
شیمی  3
شیمی  2  
از۵/۱۰ تا  11
مرور دروس
زبان  پیش
هندسه  2
زبان  3
زبان  پیش
هندسه  2
زبان  3
از۵/۱۱ تا  13
نکته برداری
فیزیک  پیش
فیزیک  3
فیزیک  2
فیزیک  پیش
فیزیک  3
فیزیک  2
از 15 تا  17
خلاصه کردن
ادبیات  3
فارسی  3
ادبیات  2
ادبیات  3
فارسی  3
ادبیات  2
از 17 تا  18
بازسازی
حسابان
ریاضی  2
جبرواحتمال
حسابان
ریاضی  2
جبرواحتمال
از 18 تا  20
.......
آمار و مدلسازی
فیزیک  1
هندسه  1
آمار و مدلسازی
فیزیک  1
هندسه  1
از  21 تا۵/۲۲
......
عربی  3
فارسی پیش
عربی  2
عربی  3
فارسی پیش
عربی  2
از۵/۲۲ تا  24
 
تذکر: در اجرای برنامه در هر بار مطالعه 
 
هر درس  باید خلاصه قسمت مطالعه شده
 
 
قبلی مرور شود ویا این که حداقل در
 
طول اجرای برنامه در روزهای جمعه
 
تست ردوس پاسخ داده شود.روز جمعه
 
برای  مقداری استراحت ولی در عین
 
حال برای جبران عقب افتادگی در مطالعه
 
برخی از دروس وبه طور کلی بررسی
 
مکرر وضعیت خویش است. در هر حال
 
از 10-7 روز مانده به کنکور بایستی
 
بیشتر به تست زنی پرداخت وبدین وسیله
 
دروس را مرور نمود. البته کسانی که
 
قبلا" چندین بار دروس را مرور نموده اند
 
احتمالا" از اوایل خرداد هم می توانند به
 
تست زنی مکرر بپردازند وبه عبارتی
 
عمقی تر تست بزنند. در هر صورت طبق
 
توصیه های مسؤولین سازمان سنجش
 
بهترین کار مطالعه عمیق ودقیق تر
 
مطالب است که در پاسخ به سؤالات
 
مفهومی کارسازتر خواهد بود
 
موفقیت هرکس مرهون تلاش اوست.
 
+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم اسفند ۱۳۸۶ساعت 23:59  توسط حسینی ثابت | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
این وبلاگ برای دسترسی تمامی علاقمندان به تحصیل و یا مشاوران مدرسه که نیاز به اطلاعاتی برای پیشرفت کارشان دارند تهیه و تنظیم گردیده است.
سید حسن حسینی ثابت

نوشته های پیشین
هفته اوّل اسفند ۱۳۸۷
هفته دوم آبان ۱۳۸۷
هفته دوم فروردین ۱۳۸۷
هفته چهارم اسفند ۱۳۸۶
هفته سوم اسفند ۱۳۸۶
هفته دوم اسفند ۱۳۸۶
هفته اوّل اسفند ۱۳۸۶
هفته سوم دی ۱۳۸۶
هفته سوم فروردین ۱۳۸۶
آرشیو موضوعی
دفتر چه شماره 1 آزمون سراسری دولتی (ثبت نام )
دفتر چه شماره 2 آزمون های سراسری ( انتخاب رشته )
نمرات تراز و رتبه های قبولی در آزمون سراسری تجربی
نمرات تراز قبولی در آزمون دانشگاه آزادرشته زبان 5
آموزش خانواده
آزمون های روانی و شخصیت
پیش دانشگاهی
روان شناسی
مواد آزمون کاردانی
موا د آزمون های کارشناسی
مواد آزمون های کارشناسی ناپیوسته
مواد آزمون های کارشناسی ارشد
مواد آزمون های دکتری
انتخاب رشته دبیرستان
مشاوره.آموزش.
دبیرستان
برنامه ریزی درسی و تست زنی و آزمون ها
رشته های دانشگاهی
بودجه بندی سؤالات کنکور
هنرستان
نمرات تراز و رتبه های قبولی در آزمون سراسری ریاضی
نمرات تراز و رتبه های قبولی در آزمون سراسری انسانی
نمرات تراز قبولی در آزمون دانشگاه آزادرشته تجربی
نمرات تراز قبولی در آزمون دانشگاه آزادرشته ریاضی
نمرات تراز قبولی در آزمون دانشگاه آزادرشته انسانی3
نمرات تراز قبولی در آزمون دانشگاه آزادرشته انسانی4
نمرات تراز قبولی در آزمون دانشگاه آزادرشته ریاضی1
نمرات تراز قبولی در آزمون دانشگاه آزادرشته هنر 6
نمرات تراز قبولی در آزمون دانشگاه آزادرشته پزشکی 7
نمرات تراز و رتبه های قبولی در آزمون سراسری هنر
نمرات تراز و رتبه های قبولی در آزمون سراسری زبان
منابع آزمون کارشناسی ارشد
انتخاب رشته دانشگاه های دولتی آزمون سراسری
انتخاب رشته دانشگاه های دولتی آزمون سراسری
انتخاب رشته در دانشگاه آزاد اسلامی سراسری
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM