مشاوره.روان شناسی.کنکور مقاطع مختلف.آموزش
برنامه ریزی درسی عید نوروز- دوره پیش دانشگاهی

1- برنامه در 4 طرح ارائه شده است (در 6-3سیکل یا دوره 4-2روزه) که هردانش آموز می تواند متناسب باوضعیت درسی ورشته تحصیلی خویش یکی ازموارد یا برنامه ای شبیه به آن ها را انتخاب نموده وباانجام تغییرات لازم دروس موردنظر را مطالعه نماید.

2- میزان مطالعه درطول دوره بطورتقریبی15-12روز وحدود 120-100ساعت می باشد.

3- پیشرفت برنامه می تواند بامطالعه 1500-1000صفحه یا10-8 کتاب درنظر گرفته شود.پس در صورت انتخاب حجم بیشتری از کتاب ها (مثلا” کل کتاب ها)بالاجباربرنامه باید به شکل مناسب بعد از تعطیلات نوروزی تا امتحانات خرداد در کنارکلاس های درسی وحتی تا آزمون سراسری ادامه یابد، که شامل فعالیت 4-3ساعته مطالعه دروس درروزتا امتحانات می باشد.حین امتحانات متناسب باموضوع هر امتحان،تست زنی دروس خوانده شده برای جلوگیری از فراموشی انجام شود و پس از امتحانات نیز در صورت لزوم مطالعه تاپایان کار ادامه یابد.

4- هر فرد متناسب با توانایی ومیزان اطلاعات درسی خویش دراجرای برنامه دارای سرعت عمل متفاوتی با دیگران خواهد بود واین مسأله طول اجرای برنامه راتعیین می کند.

لازم است افرادی که در آزمون آزمایشی مؤسسه آموزشی خاصی شرکت نموده اند، به هماهنگی لازم برنامه خود با آزمون بپردازند.

 

•برنامه ویژه دروس دوره پیش دانشگاهی رشته ادبیات وعلوم انسانی

 

       روزها         29و8               30و9         3و10           4و11          5و12          6و13        7و14

•ساعت
• 2  ساعت        ریاضی           زبان
•5/1ساعت      ادبیات  1         ادبیات  2
•5/1ساعت        تاریخ             جغرافی 
•2  ساعت      دینی/فارسی        عربی
•5/1ساعت      اجتماعی            فلسفه
•2 ساعت         جمع بندی، نکته برداری، تست زنی، مرورمطالب تست زنی دروس سه ساله
 
•برنامه ویژه دروس سه ساله رشته ادبیات وعلوم انسانی

      روزها        29و8                 30و9                  3و10                 4و11             5و12   6و13    7و14

•ساعت
• 2  ساعت       ریاضی  1        آمار/اقتصاد          ریاضی  3           منطق
•5/1ساعت       تاریخ  1          جامعه شناسی2  تاریخ  2             فلسفه
•5/1ساعت       جغرافی 1        روان شناسی      جغرافی  2         آرایه ها
•2  ساعت    ادبیات 2/ادبیات 3  دینی 2/دینی3     تاریخ ادبیات1و2  زبان فارسی 3
•5/1ساعت        عربی  2         زبان  3                عربی  3           زبان  3
•2 ساعت         جمع بندی، نکته برداری، تست زنی، مرورمطالب تست زنی دروس پیش دانشگاهی
 
 
•برنامه ویژه دروس عمومی رشته ادبیات وعلوم انسانی
 

 

     روزها          29و8           30و9            3و10           4و11          5و12          6و13        7و14

•ساعت
• 2  ساعت      زبان  3         زبان پیش
•5/1ساعت      ادبیات  2       ادبیات  3
•5/1ساعت      فارسی  3      فارسی پیش  
•2  ساعت      عربی  2        عربی  3
•5/1ساعت     دینی 2/دینی 3  دینی  پیش
•2 ساعت        جمع بندی، نکته برداری، تست زنی، مرورمطالب تست زنی دروس اختصاصی
 
 
برنامه ویژه دروس اختصاصی رشته ادبیات وعلوم انسانی

    روزها             29و8             30و9              3و10                       4و11          5و12    6و13     7و14

•ساعت 
• 2  ساعت    ریاضی 1           ریاضی 3        آمار/اقتصاد            ریاضی پیش
•5/1ساعت    تاریخ 1              تاریخ 2          جامعه شناسی 2   تاریخ پیش
•5/1ساعت    تاریخ ادبیات 1     آرایه              تاریخ ادبیات 2        روان شناسی 
•2  ساعت      ادبیات 1و2پیش   فلسفه پیش  عربی پیش           فلسفه منطق
•5/1ساعت     جغرافیا 1           جغرافیا 2        اجتماعی پیش     جغرافی پیش
 
 
•برنامه ویژه دروس دوره پیش دانشگاهی رشته ریاضی فیزیک
 

    روزها            29و8               30و9         3و10      4و11          5و12            6و13        7و14

•ساعت
• 2  ساعت        حساب          گسسته
•5/1ساعت         دینی            فارسی
•5/1ساعت         زبان            شیمی 
•2  ساعت         فیزیک          هندسه
•5/1ساعت     گسسته/هندسه      حساب
•2 ساعت          جمع بندی، نکته برداری، تست زنی، مرورمطالب تست زنی دروس سه ساله
 
برنامه ویژه دروس سه ساله رشته ریاضی فیزیک

       روزها         29و8               30و9             3و10            4و11       5و12        6و13         7و14

•ساعت
• 2  ساعت     هندسه 2         فیزیک  2        فیزیک  3
•5/1ساعت     شیمی  2         زبان  3          شیمی  3
•5/1ساعت     عربی  2           ادبیات 2و3     عربی 3 
•2  ساعت      ریاضی  2         جبر واحتمال    حسابان
•5/1ساعت     فارسی 3/آمار   دینی 2و3       فیزیک 1/هندسه 1
2 ساعت          جمع بندی، نکته برداری، تست زنی، مرورمطالب تست زنی دروس پیش دانشگاهی

 

برنامه ویژه دروس عمومی رشته ریاضی فیزیک

 

           روزها               29و8              30و9            3و10       4و11      5و12          6و13        7و14

•ساعت
• 2  ساعت              زبان 3           زبان پیش
•5/1ساعت              ادبیات 2        ادبیات 3
•5/1ساعت             فارسی 3        فارسی پیش 
•2  ساعت              عربی 2           عربی 3
•5/1ساعت            دینی 2و3          دینی پیش
•2 ساعت              جمع بندی، نکته برداری، تست زنی، مرورمطالب تست زنی دروس اختصاصی
 
 
•برنامه ویژه دروس اختصاصی رشته ریاضی فیزیک  

         روزها       29و8                 30و9                 3و10             4و11      5و12        6و13        7و14

•ساعت
• 2  ساعت    حساب پیش    هندسه تحلیلی   گسسته
•5/1ساعت    شیمی 2         شیمی 3            شیمی پیش
•5/1ساعت    فیزیک 2           فیزیک 3              فیزیک پیش 
•2  ساعت     ریاضی 2          جبر واحتمال         حسابان
•5/1ساعت    هندسه 2          فیزیک 1             آمار/هندسه 1
•2 ساعت           جمع بندی، نکته برداری، تست زنی، مرورمطالب تست زنی دروس عمومی

 

•برنامه ویژه دروس دوره پیش دانشگاهی رشته علوم تجربی

 

     روزها               29و8           30و9           3و10           4و11          5و12          6و13        7و14

•ساعت
• 2  ساعت     ریاضی پیش    فیزیک پیش
•5/1ساعت     دینی پیش        فارسی پیش
•5/1ساعت     زبان پیش        زمین پیش 
•2  ساعت      زیست پیش      شیمی پیش
•5/1ساعت     فیزیک پیش     زیست پیش
•2 ساعت        جمع بندی، نکته برداری، تست زنی، مرورمطالب تست زنی دروس سه ساله
 
 
•برنامه ویژه دروس سه ساله رشته علوم تجربی

      روزها           29و8                   30و9                     3و10         4و11       5و12     6و13      7و14

•ساعت
• 2  ساعت    فیزیک 1/هندسه 1    فیزیک 2                  فیزیک 3
•5/1ساعت    شیمی 2                 زبان 3                    شیمی 3
•5/1ساعت    عربی 2                   ادبیات 2و3               عربی 3 
•2  ساعت      زیست 1                 دینی 2و3                 زیست 2
•5/1ساعت     ریاضی 2               فارسی3/زمین سوم    ریاضی 3

2 ساعت    جمع بندی، نکته برداری، تست زنی، مرورمطالب تست زنی دروس پیش دانشگاهی

 

برنامه ویژه دروس عمومی رشته علوم تجربی

        روزها         29و8             30و9             3و10           4و11          5و12          6و13        7و14

•ساعت
• 2  ساعت         زبان 3          زبان پیش
•5/1ساعت         ادبیات 2       ادبیات 3
•5/1ساعت         فارسی 3     فارسی پیش 
•2  ساعت          عربی 2        عربی 3
•5/1ساعت        دینی 2و3       دینی پیش
•2 ساعت          جمع بندی، نکته برداری، تست زنی، مرورمطالب تست زنی دروس اختصاصی
 
برنامه ویژه دروس اختصاصی رشته علوم تجربی

        روزها          29و8           30و9                     3و10            4و11       5و12      6و13       7و14

•ساعت
• 2  ساعت       زیست 1      زیست 2               زیست پیش
•5/1ساعت       شیمی 2     شیمی 3              شیمی پیش
•5/1ساعت       فیزیک 2       فیزیک 3                فیزیک پیش 
•2  ساعت        ریاضی 2      ریاضی 3               ریاضی پیش
•5/1ساعت        ژ فیزیک 1    زمین سوم وپیش   آمار/ هندسه 1
•2 ساعت             جمع بندی، نکته برداری، تست زنی، مرورمطالب تست زنی دروس پیش دانشگاهی
+ نوشته شده در  جمعه دوم اسفند ۱۳۸۷ساعت 14:31  توسط حسینی ثابت | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
این وبلاگ برای دسترسی تمامی علاقمندان به تحصیل و یا مشاوران مدرسه که نیاز به اطلاعاتی برای پیشرفت کارشان دارند تهیه و تنظیم گردیده است.
سید حسن حسینی ثابت

نوشته های پیشین
هفته اوّل اسفند ۱۳۸۷
هفته دوم آبان ۱۳۸۷
هفته دوم فروردین ۱۳۸۷
هفته چهارم اسفند ۱۳۸۶
هفته سوم اسفند ۱۳۸۶
هفته دوم اسفند ۱۳۸۶
هفته اوّل اسفند ۱۳۸۶
هفته سوم دی ۱۳۸۶
هفته سوم فروردین ۱۳۸۶
آرشیو موضوعی
دفتر چه شماره 1 آزمون سراسری دولتی (ثبت نام )
دفتر چه شماره 2 آزمون های سراسری ( انتخاب رشته )
نمرات تراز و رتبه های قبولی در آزمون سراسری تجربی
نمرات تراز قبولی در آزمون دانشگاه آزادرشته زبان 5
آموزش خانواده
آزمون های روانی و شخصیت
پیش دانشگاهی
روان شناسی
مواد آزمون کاردانی
موا د آزمون های کارشناسی
مواد آزمون های کارشناسی ناپیوسته
مواد آزمون های کارشناسی ارشد
مواد آزمون های دکتری
انتخاب رشته دبیرستان
مشاوره.آموزش.
دبیرستان
برنامه ریزی درسی و تست زنی و آزمون ها
رشته های دانشگاهی
بودجه بندی سؤالات کنکور
هنرستان
نمرات تراز و رتبه های قبولی در آزمون سراسری ریاضی
نمرات تراز و رتبه های قبولی در آزمون سراسری انسانی
نمرات تراز قبولی در آزمون دانشگاه آزادرشته تجربی
نمرات تراز قبولی در آزمون دانشگاه آزادرشته ریاضی
نمرات تراز قبولی در آزمون دانشگاه آزادرشته انسانی3
نمرات تراز قبولی در آزمون دانشگاه آزادرشته انسانی4
نمرات تراز قبولی در آزمون دانشگاه آزادرشته ریاضی1
نمرات تراز قبولی در آزمون دانشگاه آزادرشته هنر 6
نمرات تراز قبولی در آزمون دانشگاه آزادرشته پزشکی 7
نمرات تراز و رتبه های قبولی در آزمون سراسری هنر
نمرات تراز و رتبه های قبولی در آزمون سراسری زبان
منابع آزمون کارشناسی ارشد
انتخاب رشته دانشگاه های دولتی آزمون سراسری
انتخاب رشته دانشگاه های دولتی آزمون سراسری
انتخاب رشته در دانشگاه آزاد اسلامی سراسری
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM